Stadgar

Stadgar för Bogemenskapsföreningen Tunnan, ideell förening i Borås, 2016-04-08

§ 1. Firma
Föreningens namn och adress är
Bogemenskapsföreningen Tunnan
Tunnlandsgatan 9
507 44 Borås

§ 2. Ändamål
Föreningens ändamål är att
– driva ett bogemenskapshus
– ta tillvara de positiva sidor ett kollektivt boende har, bl a genom att främja gemensamt arbete och gemensamma aktiviteter
– verka för en levande närmiljö.

§ 3. Föreningens organ
Föreningens organ är
1. Medlemsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer

§ 4. Verksamhet
Verksamhetens yttre förhållande regleras i avtal med AB Bostäder. Verksamheten i huset (föreningen) grundar sig på arbetsgemenskap. Alla delar på arbetet gemensamt och solidariskt och det skall omfatta följande:
– gemensamt arbete med vård, skötsel och under-håll av fastighetens gemensamma utrymmen (både inomhus och utomhus). Löpande underhåll av de enskilda lägenheterna ankommer på varje hushåll.
– gemensamma aktiviteter i huset och på tomten.
– verksamheten skall drivas resurssnålt.

§ 5. Typ av förening
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

§ 6. Medlemskap
– Medlemskap erhålls i och med inflyttning i fastigheten.
– Då huset är fullt uthyrt, skall föreningen vid ny-rekrytering verka för att olika boendekategorier blir representerade.
– Boende som innehar hyreskontrakt på lägenhet i huset har företräde till ledig lägenhet. Sambo och gifta med kontraktsinnehavaren inkluderas i företrädet.
– Som medlemmar räknas alla i kollektivet boende från och med 10 års ålder.
– Det åligger medlem att deltaga i det underhåll och den skötsel som beslutas av medlemsmöte.
– Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen.
– Beslut om inval skall utan dröjsmål meddelas såväl sökande som föreningens medlemmar.
– Medlemskapet upphör när hyreskontraktet löper ut.
– Lägenheten ska användas för aktivt boende.
– Vid uppsägning av hyreskontraktet skall medlem utan dröjsmål meddela detta till BGF Tunnans styrelse.

§ 7. Avgifter
– Medlem erlägger årsavgift, kallad medlemsavgift, vars storlek beslutas av årsmöte.
– Årsavgifter betalas i förskott månadsvis, i tolftedelar.
– Föreningshyra betalas i förskott månadsvis.
– Eventuella skulder till föreningen regleras vid medlemskapets avslutande.

§ 8. Medlemsmöte
– Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
– Varje medlem har en röst. Medlem som ej erlagt stadgeenlig avgift har ingen rösträtt.
– Röstning genom ombud är inte tillåten.
– Enhälliga beslut skall eftersträvas. Beslut tas med enkel majoritet utom i fråga om föreningens upplösning (§ 13).
– Medlemsmöte hålls minst fyra gånger om året och utlyses av styrelsen eller då minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar gör framställning härom.
– Kallelse anslås två veckor före mötet.
– Frågor till dagordning skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka före mötet.
– Dagordning anslås minst en vecka före mötet.
– Inga tillägg till dagordning förutom övriga frågor får göras på mötet.

§ 9. Årsmöte
– Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
– Kallelse med förslag till dagordning och verksamhetsberättelse utgår och anslås minst två veckor före mötet.
– Inga tillägg till dagordning får göras.
-Dagordning för årsmötet skall ha minst följande innehåll:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Upprättande av närvarolista
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas årsberättelse
9. Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av styrelseledamöter

§ 10. Styrelse
Styrelsen består av 5-7 ledamöter
1. Ordförande
2. Kassör
3. Sekreterare
4. Fyra övriga ordinarie ledamöter

Dessutom ingår adjungerande ledamöter. Årsmötet fastställer organisationen av adjungerande ledamöter.

-Styrelsen väljs vid årsmötet för ett år i taget. Vid årsmötet skall minst två nya ordinarie ledamöter väljas in i styrelsen.
-Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när tre styrelseledamöter det så begär.
– Styrelsen är beslutsmässig då fem ledamöter är närvarande.
– Styrelsen har rätt att delegera arbetsuppgifter.
– Styrelsen utser firmatecknare. Dessa har rätt att teckna firma var och en för sig.

Styrelsen åligger att:
1. Verkställa av föreningen fattade beslut.
2. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver låta föra räkenskaperna.
3. Till årsmötet avgiva årsredovisning för senast tilländalupna räkenskapsår ävensom förslag till budget för nästföljande räkenskapsår.
4. Verka för föreningens ändamål utifrån föreningens målsättning.

§ 11. Revision
– Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår.
– Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer.
– Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
– Revisorerna skall avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet.

§ 12. Stadgeändring
Stadgeändring kan ske efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst 30 dagars mellanrum, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§ 13. Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För dylikt beslut fordras minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningens tillgångar skall vid eventuell upplösning i enlighet med styrelsens beslut överlämnas till institution, som verkar för något eller några av föreningens ändamål. Föreningens tillgångar får under inga omständigheter fördelas bland ledamöterna.